Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PT001
Tổng hai số nguyên Kỹ thuật lập trinh 1635
PT002
Khoảng cách Euclid Kỹ thuật lập trinh 1034
PT004
Tích hai số Kỹ thuật lập trinh 757
PT005
Tính tuổi theo ngày Kỹ thuật lập trinh 528
PT006
Phân biệt vị trí tọa độ Kỹ thuật lập trinh 453
PT007
Phân biệt tam giác Kỹ thuật lập trinh 530
PT008
Giải phương trình bậc hai Kỹ thuật lập trinh 436
PT009
Công thức Heron Kỹ thuật lập trinh 935
PT010
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trinh 533
PT011
Diện tích tam giác theo góc Kỹ thuật lập trinh 394
PT012
In tháng bằng tiếng Anh Kỹ thuật lập trinh 550
PT013
Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 Kỹ thuật lập trinh 469
PT014
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trinh 771
PT015
Vẽ tam giác Kỹ thuật lập trinh 260
PT016
Năm âm lịch nhuận Kỹ thuật lập trinh 575
PT017
Tổng các số trong khoảng Kỹ thuật lập trinh 291
PT018
Đếm chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 373
PT019
Đếm chữ số lẻ Kỹ thuật lập trinh 335
PT020
Số chín nút Kỹ thuật lập trinh 275
PT021
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 469
PT022
Năm nhuận Kỹ thuật lập trinh 247
PT023
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trinh 489
PT024
Số hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trinh 544
PT025
Khoảng cách của tập điểm Kỹ thuật lập trinh 94
PT026
Dấu của tích số Kỹ thuật lập trinh 190
PT027
Quy tắc quán Bar Kỹ thuật lập trinh 264
PT028
Số Ugly Kỹ thuật lập trinh 413
PT029
Số siêu may mắn Kỹ thuật lập trinh 32
PT030
Ước số của n giai thừa Kỹ thuật lập trinh 41
PT031
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trinh 284
PT032
Bắt cá đồng quê Kỹ thuật lập trinh 132
PT033
Tính lãi suất ngân hàng Kỹ thuật lập trinh 131
PT034
Tính giá trị đa thức Kỹ thuật lập trinh 95
PT035
Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó Kỹ thuật lập trinh 105
PT036
Giả thiết A Bach Kỹ thuật lập trinh 41
PT037
Tìm số nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 156
PT038
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trinh 269
PT039
Số nguyên tố lớn nhất trong dãy Kỹ thuật lập trinh 129
PT040
Số Armstrong Kỹ thuật lập trinh 213
PT041
Số Lucas Kỹ thuật lập trinh 261
PT042
Số mũ tịnh tiến Kỹ thuật lập trinh 228
PT043
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trinh 450
PT044
Liệt kê số nguyên tố Kỹ thuật lập trinh 134
PT045
Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng Kỹ thuật lập trinh 112
PT046
Liệt kê số Kỹ thuật lập trinh 147
PT047
Đếm số lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 130
PT048
Kiểm tra tính tăng dần Kỹ thuật lập trinh 677
PT049
Tìm vị trí chèn Kỹ thuật lập trinh 457
PT050
Trung bình cộng của dãy Kỹ thuật lập trinh 159
PT051
Chênh lệch min-max Kỹ thuật lập trinh 128
PT052
Khoảng cách giá trị Max-min Kỹ thuật lập trinh 119
PT053
Thứ hạng của các phần tử mảng Kỹ thuật lập trinh 109
PT054
Hiệu ứng Game Kỹ thuật lập trinh 33
PT055
Điền số Lucas Kỹ thuật lập trinh 125
PT056
Điền số dãy A135370 Kỹ thuật lập trinh 109
PT057
Sắp xếp mảng Kỹ thuật lập trinh 104
PT058
Ba phần tử lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 95
PT059
Sắp xếp và liệt kê Kỹ thuật lập trinh 82
PT060
Tổng điểm top đầu Kỹ thuật lập trinh 86
PT061
Sắp xếp chẵn lẻ Kỹ thuật lập trinh 95
PT062
Tổng trên dòng của ma trận Kỹ thuật lập trinh 390
PT063
Tổng hai chéo ma trận Kỹ thuật lập trinh 55
PT064
Biến đổi ma trận Kỹ thuật lập trinh 64
PT065
Thống kê nguyên âm Kỹ thuật lập trinh 419
PT066
Chữ Hoa chữ thường Kỹ thuật lập trinh 423
PT067
Chuẩn hóa ký tự trắng Kỹ thuật lập trinh 333
PT068
Ký tự bị thiếu nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 87
PT069
Số ký tự phân biệt Kỹ thuật lập trinh 110
PT070
Xâu có ký tự khác nhau Kỹ thuật lập trinh 115
PT071
Tần số xuất hiện ký tự Kỹ thuật lập trinh 429
PT072
Chữ số La Mã Kỹ thuật lập trinh 182
PT073
Nguyên liệu làm bánh Kỹ thuật lập trinh 169
PT074
Tìm từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 319
PT075
Số từ và từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 91
PT076
Tổng số trong xâu Kỹ thuật lập trinh 293
PT077
Lọc số nguyên tố trong xâu Kỹ thuật lập trinh 89
PT078
Số nhỏ nhất trong xâu Kỹ thuật lập trinh 77
PT079
Làm đẹp họ tên Kỹ thuật lập trinh 551
PT080
Đảo xâu và so sánh Kỹ thuật lập trinh 20
PT081
Cộng hai số nguyên lớn Kỹ thuật lập trinh 78
PT082
Hóa đơn tiền điện Kỹ thuật lập trinh 425
PT083
Xử lý xâu dấu phẩy Kỹ thuật lập trinh 97
PT084
Xóa comment trong code Kỹ thuật lập trinh 229
PT085
Trộn xâu mật khẩu Kỹ thuật lập trinh 89
PT086
Xoay trái xâu Kỹ thuật lập trinh 270
PT087
Mã hóa xoay vòng Kỹ thuật lập trinh 222
PT088
Xâu Multigram Kỹ thuật lập trinh 15
PT089
Xâu lặp Kỹ thuật lập trinh 11
PT090
Xâu pangram Kỹ thuật lập trinh 309
PT091
Xâu AZ Kỹ thuật lập trinh 69
PT092
Xâu palindrome Kỹ thuật lập trinh 255
PT093
Xâu camelCase Kỹ thuật lập trinh 297
PT094
Danh sách Email Kỹ thuật lập trinh 389
PT095
Sắp xếp danh sách họ tên Kỹ thuật lập trinh 49
PT096
Lũy thừa lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 12
PT097
Số có ba chữ số Kỹ thuật lập trinh 191
PT098
Tổng của tích ba số liên tiếp Kỹ thuật lập trinh 36
PT099
Số đẹp dễ nhớ Kỹ thuật lập trinh 18
PT100
Âm dương Kỹ thuật lập trinh 20
PT101
Số zero ở cuối Kỹ thuật lập trinh 11
Chat - 0 kết nối