Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PT001
Tổng hai số nguyên Kỹ thuật lập trinh 627
PT002
Khoảng cách Euclid Kỹ thuật lập trinh 377
PT004
Tích hai số Kỹ thuật lập trinh 493
PT005
Tính tuổi theo ngày Kỹ thuật lập trinh 323
PT006
Phân biệt vị trí tọa độ Kỹ thuật lập trinh 280
PT007
Phân biệt tam giác Kỹ thuật lập trinh 363
PT008
Giải phương trình bậc hai Kỹ thuật lập trinh 301
PT009
Công thức Heron Kỹ thuật lập trinh 298
PT010
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trinh 207
PT011
Diện tích tam giác theo góc Kỹ thuật lập trinh 261
PT012
In tháng bằng tiếng Anh Kỹ thuật lập trinh 328
PT014
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trinh 260
PT015
Vẽ tam giác Kỹ thuật lập trinh 209
PT016
Năm âm lịch nhuận Kỹ thuật lập trinh 221
PT017
Tổng các số trong khoảng Kỹ thuật lập trinh 236
PT018
Đếm chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 277
PT019
Đếm chữ số lẻ Kỹ thuật lập trinh 258
PT020
Số chín nút Kỹ thuật lập trinh 223
PT021
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 205
PT022
Năm nhuận Kỹ thuật lập trinh 230
PT023
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trinh 180
PT024
Số hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trinh 237
PT025
Khoảng cách của tập điểm Kỹ thuật lập trinh 75
PT026
Dấu của tích số Kỹ thuật lập trinh 223
PT027
Quy tắc quán Bar Kỹ thuật lập trinh 128
PT028
Số Ugly Kỹ thuật lập trinh 189
PT029
Số siêu may mắn Kỹ thuật lập trinh 72
PT030
Ước số của n giai thừa Kỹ thuật lập trinh 108
PT031
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trinh 144
PT032
Bắt cá đồng quê Kỹ thuật lập trinh 172
PT033
Tính lãi suất ngân hàng Kỹ thuật lập trinh 194
PT034
Tính giá trị đa thức Kỹ thuật lập trinh 131
PT035
Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó Kỹ thuật lập trinh 183
PT036
Giả thiết A Bach Kỹ thuật lập trinh 68
PT038
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trinh 113
PT039
Số nguyên tố lớn nhất trong dãy Kỹ thuật lập trinh 207
PT040
Số Armstrong Kỹ thuật lập trinh 140
PT041
Số Lucas Kỹ thuật lập trinh 170
PT042
Số mũ tịnh tiến Kỹ thuật lập trinh 134
PT043
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trinh 262
PT044
Liệt kê số nguyên tố Kỹ thuật lập trinh 200
PT045
Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng Kỹ thuật lập trinh 186
PT046
Liệt kê số Kỹ thuật lập trinh 215
PT047
Đếm số lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 233
PT048
Kiểm tra tính tăng dần Kỹ thuật lập trinh 204
PT049
Tìm vị trí chèn Kỹ thuật lập trinh 156
PT050
Trung bình cộng của dãy Kỹ thuật lập trinh 197
PT051
Chênh lệch min-max Kỹ thuật lập trinh 236
PT052
Khoảng cách giá trị Max-min Kỹ thuật lập trinh 159
PT053
Thứ hạng của các phần tử mảng Kỹ thuật lập trinh 103
PT054
Hiệu ứng Game Kỹ thuật lập trinh 54
PT055
Điền số Lucas Kỹ thuật lập trinh 135
PT056
Điền số dãy A135370 Kỹ thuật lập trinh 135
PT057
Sắp xếp mảng Kỹ thuật lập trinh 182
PT058
Ba phần tử lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 162
PT059
Sắp xếp và liệt kê Kỹ thuật lập trinh 152
PT060
Tổng điểm top đầu Kỹ thuật lập trinh 139
PT061
Sắp xếp chẵn lẻ Kỹ thuật lập trinh 149
PT062
Tổng trên dòng của ma trận Kỹ thuật lập trinh 142
PT063
Tổng hai chéo ma trận Kỹ thuật lập trinh 71
PT064
Biến đổi ma trận Kỹ thuật lập trinh 103
PT065
Thống kê nguyên âm Kỹ thuật lập trinh 177
PT066
Chữ Hoa chữ thường Kỹ thuật lập trinh 228
PT067
Chuẩn hóa ký tự trắng Kỹ thuật lập trinh 207
PT068
Ký tự bị thiếu nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 173
PT069
Số ký tự phân biệt Kỹ thuật lập trinh 184
PT070
Xâu có ký tự khác nhau Kỹ thuật lập trinh 191
PT071
Tần số xuất hiện ký tự Kỹ thuật lập trinh 161
PT072
Chữ số La Mã Kỹ thuật lập trinh 149
PT073
Nguyên liệu làm bánh Kỹ thuật lập trinh 87
PT074
Tìm từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 142
PT075
Số từ và từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 140
PT076
Tổng số trong xâu Kỹ thuật lập trinh 177
PT077
Lọc số nguyên tố trong xâu Kỹ thuật lập trinh 134
PT078
Số nhỏ nhất trong xâu Kỹ thuật lập trinh 120
PT079
Làm đẹp họ tên Kỹ thuật lập trinh 165
PT080
Đảo xâu và so sánh Kỹ thuật lập trinh 47
PT081
Cộng hai số nguyên lớn Kỹ thuật lập trinh 151
PT082
Hóa đơn tiền điện Kỹ thuật lập trinh 123
PT083
Xử lý xâu dấu phẩy Kỹ thuật lập trinh 160
PT084
Xóa comment trong code Kỹ thuật lập trinh 83
PT085
Trộn xâu mật khẩu Kỹ thuật lập trinh 129
PT086
Xoay trái xâu Kỹ thuật lập trinh 107
PT087
Mã hóa xoay vòng Kỹ thuật lập trinh 94
PT088
Xâu Multigram Kỹ thuật lập trinh 47
PT089
Xâu lặp Kỹ thuật lập trinh 23
PT090
Xâu pangram Kỹ thuật lập trinh 135
PT091
Xâu AZ Kỹ thuật lập trinh 90
PT092
Xâu palindrome Kỹ thuật lập trinh 149
PT093
Xâu camelCase Kỹ thuật lập trinh 152
PT094
Danh sách Email Kỹ thuật lập trinh 132
PT095
Sắp xếp danh sách họ tên Kỹ thuật lập trinh 66
PT096
Lũy thừa lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 16
PT097
Số có ba chữ số Kỹ thuật lập trinh 73
PT098
Tổng của tích ba số liên tiếp Kỹ thuật lập trinh 69
PT099
Số đẹp dễ nhớ Kỹ thuật lập trinh 58
PT100
Âm dương Kỹ thuật lập trinh 52
PT101
Số zero ở cuối Kỹ thuật lập trinh 14
PT102
Dãy con tổng bằng 0 Kỹ thuật lập trinh 15
PT103
Tích của dãy số Kỹ thuật lập trinh 40
Chat - 0 kết nối