Cuộc thi hiện tại
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Thi thử thứ 2-11/12 11/12/2023 - 13:00 11/12/2023 - 16:00 kết thúc
Cuộc thi đã diễn ra
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc
1 TH Nhập môn lập trình - N05, N13 29/11/2023 - 11:42 04/12/2023 - 11:00
2 Kiểm tra Lập trình hướng đối tượng - Nhóm 20 03/11/2023 - 13:18 03/11/2023 - 15:18
3 TH Nhập môn lập trình - Vòng lặp (N11) 01/11/2023 - 13:38 01/11/2023 - 17:00
4 TH Nhập môn lập trình - Nhóm 05, 11, 13 01/10/2023 - 07:58 08/10/2023 - 11:00
5 Thi HKIII - Nhập môn lập trình - Nhóm 1+2 19/08/2023 - 07:30 19/08/2023 - 09:30
6 Python xử lý xâu 18/08/2023 - 07:01 18/08/2023 - 17:01
7 Thi HKIII - Kỹ thuật lập trình 2 - Nhóm 1 17/08/2023 - 07:30 17/08/2023 - 09:30
8 Thi kết thúc học phần Python nhóm 4 15/08/2023 - 13:30 15/08/2023 - 15:00
9 Kiểm tra lần 2 NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - Nhóm 2 07/08/2023 - 07:00 07/08/2023 - 10:00
10 C++ and python: Mảng 05/06/2023 - 08:39 05/08/2023 - 08:29
11 C++ and python: lệnh lặp 05/06/2023 - 08:10 05/08/2023 - 08:00
12 C++ and python: lệnh rẽ nhánh 05/06/2023 - 08:05 05/08/2023 - 07:53
13 Kiểm tra giữa kì lần 2 - LTPython 04/08/2023 - 14:00 04/08/2023 - 15:30
14 Basic for C++ and python 01/06/2023 - 16:10 01/08/2023 - 16:10
15 Kiểm tra giữa kì - LTPython 28/07/2023 - 14:00 28/07/2023 - 15:30
16 Thực hành NHẬP MÔN LẬP TRÌNH 20/07/2023 - 07:15 20/07/2023 - 10:00
17 Thi KTLTNC 06/07/2023 - 14:00 06/07/2023 - 16:00
18 Tư thế chủ nhà - vòng 1 04/06/2023 - 19:30 04/06/2023 - 22:30
19 Thi Lập trình nâng cao - Nhóm 9, 19, 20, 21, 22, 23 26/05/2023 - 07:30 26/05/2023 - 09:30
20 Thi Lập trình nâng cao - Nhóm 7, 15, 16, 17 25/05/2023 - 17:30 25/05/2023 - 19:30
21 Thi học kỳ 2: Lập trình nâng cao nhóm 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18 25/05/2023 - 13:30 25/05/2023 - 15:30
22 Thi học kỳ 2: Lập trình nâng cao nhóm 1, 2, 3, 4, 6, 10 25/05/2023 - 07:35 25/05/2023 - 09:45
23 Thi KTLT nhóm 10, 11, 12, 13, 19, 20 19/05/2023 - 09:40 19/05/2023 - 11:40
24 Thi học kỳ - Kỹ thuật lập trình nhóm 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 19/05/2023 - 07:35 19/05/2023 - 09:35
25 Kiểm tra lần 2 - Kỹ thuật lập trình nhóm 14 13/05/2023 - 07:30 13/05/2023 - 09:45
26 Kiểm tra giữa kì lần 2, Kỹ thuật LT, nhóm 15, 16, 17, 18 07/05/2023 - 14:00 07/05/2023 - 15:30
27 Lập trình trải nghiệm 23/04/2023 - 15:00 23/04/2023 - 16:00
28 Kiểm tra lần 1 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - Nhóm 4 08/04/2023 - 07:00 08/04/2023 - 09:49
29 Kiểm tra lần 2-Lập trình nâng cao - Nhóm 3 07/04/2023 - 13:05 07/04/2023 - 15:30
30 Kiểm tra lần 2. Lập trình nâng cao - Nhóm 2 06/04/2023 - 13:05 06/04/2023 - 15:35
31 Kiểm tra lần 2. Lập trình nâng cao - Nhóm 4 04/04/2023 - 13:05 04/04/2023 - 15:35
32 Kiểm tra lần 2. Lập trình nâng cao - nhóm 1. 03/04/2023 - 13:05 03/04/2023 - 15:05
33 Kiểm tra giữa kì lần 1, Kỹ thuật LT, nhóm 15, 16, 17, 18 02/04/2023 - 14:00 02/04/2023 - 15:30
34 Kiểm tra Kỹ thuật lập trình - N14 (Lần 1) 01/04/2023 - 07:30 01/04/2023 - 09:45
35 [Hue-ICT-2023] – NAI CHALLENGE CONTEST 19/03/2023 - 08:15 19/03/2023 - 11:15
36 [Hue-ICT-2023] – PRO CHALLENGE CONTEST 19/03/2023 - 08:15 19/03/2023 - 11:15
37 [Hue-ICT-2023] – JUNIOR CHALLENGE CONTEST 19/03/2023 - 08:15 19/03/2023 - 11:15
38 [Hue-ICTC-2022] – PRO CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 05/03/2023 - 05:05
39 [Hue-ICTC-2022] – NAI CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 05/03/2023 - 05:05
40 [Hue-ICTC-2022] – JUNIOR CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 05/03/2023 - 05:05
41 [Hue-ICT CHALLENGE-2023] – PRO Warm-up 26/02/2023 - 08:00 26/02/2023 - 11:00
42 [Hue-ICT CHALLENGE-2023] – NAIVE Warm-up 26/02/2023 - 08:00 26/02/2023 - 11:00
43 [Hue-ICT CHALLENGE-2023] – JUNIOR Warm-up 26/02/2023 - 08:00 26/02/2023 - 11:00
44 Thi kết thúc học kỳ-lập trình python 05/01/2023 - 17:32 05/01/2023 - 19:32
45 HỘI THI TIN HỌC TRẺ HUẾ 2022 - THCS 06/11/2022 - 08:20 06/11/2022 - 10:50