Bài tập

Đề bài: Đếm số chia hết cho 3

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Đếm số chia hết cho 3

 Đang tải nội dung